Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave:
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Totstandkoming overeenkomst
Artikel 5 – Het aanbod
Artikel 6 – De overeenkomst
Artikel 7 – Herroepingsrecht
Artikel 8 – Verplichtingen van de Opdrachtgever tijdens de bedenktijd
Artikel 9 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de Opdrachtgever en kosten daarvan
Artikel 10 – Verplichtingen van de Ondernemer bij herroeping
Artikel 11 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 12 – Prijs
Artikel 13 – Nakoming en extra garantie
Artikel 14 – Levering en uitvoering
Artikel 15 – Reclamering
Artikel 16 – Opmaak specificaties en verantwoordelijkheid
Artikel 17 – Annulering
Artikel 18 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 19 – Betaling
Artikel 20 – Ontbinding
Artikel 21 – Aansprakelijkheid
Artikel 22 – Eigendomsvoorbehoud
Artikel 23 – Klachtenregeling
Artikel 24 – Overmacht
Artikel 25 – Geheimhouding en privacy
Artikel 26 – Geschillen
Artikel 27 – Auteursrechten en personalisering van het product.

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de Opdrachtgever producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de Ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de Ondernemer;
2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Opdrachtgever gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
3. Dag: kalenderdag;
4. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
5. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
6. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de Opdrachtgever of Ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de Opdrachtgever om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan Opdrachtgever aanbiedt;
9. Opdrachtgever: de contractspartij waarmee Digitalesticker de overeenkomst sluit/ heeft gesloten tot de levering van producten van Digitalesticker;
10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de Ondernemer en de Opdrachtgever wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
11. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Opdrachtgever en Ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Digitalesticker.nl gevestigd te Twello aan de Oude Rijksstraatweg 19, 7391 MB, geregistreerd bij de Kvk onder nummer 08047917.
Indien de activiteit van de Ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de
gegevens over de toezichthoudende autoriteit.

Indien de Ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:
– de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten;
– de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is toegekend;
– een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.

Artikel 3 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Ondernemer en Opdrachtgever.
2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Aangezien drukwerk een maatproduct is, is het herroepingsrecht niet van toepassing op de verkoop aan zowel bedrijven als consumenten.
4. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Opdrachtgever beschikbaar gesteld en rechtens van toepassing verklaard. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de Ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de Ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden zodat deze altijd van toepassing zullen zijn.
5. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Opdrachtgever op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Opdrachtgever langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
6. Indien enige bepaling van deze voorwaarden wordt vernietigd dan wel nietig is of anderszins niet afdwingbaar blijkt te zijn, blijven de voorwaarden voor het overige in stand. Het vernietigde, nietige of niet afdwingbare gedeelte zal worden vervangen door een bepaling die de bedoelingen van die oorspronkelijke bepaling weergeeft.
7. Wijzigingen in, alsmede aanvullingen op deze voorwaarden en/of de tussen Ondernemer en Opdrachtgever gesloten overeenkomsten, dienen schriftelijk tussen partijen overeengekomen te worden.

Artikel 4 – Totstandkoming overeenkomst
1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Ondernemer de order schriftelijk dan wel elektronisch heeft bevestigd nadat de Opdrachtgever op de website een bestelling heeft geplaatst, dan wel een order heeft geplaatst (na offerte aanvraag) bij een werknemer van de Ondernemer.
2. Alle Overeenkomsten komen tot stand onder de ontbindende voorwaarde dat Ondernemer van onvoldoende kredietwaardigheid van de Opdrachtgever zal blijken, zulks ter beoordeling van Ondernemer. Ondernemer is te allen tijde gerechtigd de benodigde informatie hiertoe op te vragen of aan het tot stand komen van de overeenkomst de voorwaarde te verbinden dat de Opdrachtgever een of meer voorschotten op het te betalen bedrag aan Ondernemer zal voldoen.
3. Ondernemer is bevoegd om aan hem verstrekte opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren, ook nadat voor het verrichten van werkzaamheden een offerte aan de Opdrachtgever is verstuurd.

Artikel 5 – Het aanbod
1. Alle door Ondernemer gedane aanbiedingen en offertes, in welke vorm dan ook, waarbij geen geldigheidsduur is aangegeven, zijn vrijblijvend.
2. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Opdrachtgever mogelijk te maken. Als de Ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud.
4. Indien de Opdrachtgever het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de Ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de Ondernemer is bevestigd, kan de Opdrachtgever de overeenkomst ontbinden.
5. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de Ondernemer niet.
6. De prijzen en voorwaarden van aanbiedingen en offertes van Ondernemer gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
7. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Opdrachtgever duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
– de prijs inclusief belastingen;
– de eventuele kosten van aflevering;
– de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
– het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
– de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
– de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de Ondernemer de prijs garandeert;

Artikel 6 – De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Opdrachtgever van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de Opdrachtgever het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de Ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de Ondernemer is bevestigd, kan de Opdrachtgever de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de Ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de Opdrachtgever elektronisch kan betalen, zal de Ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De Ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de Ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De Ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de Opdrachtgever de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Opdrachtgever op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de Ondernemer waar de Opdrachtgever met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Opdrachtgever van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
f. indien de Opdrachtgever een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 7 – Herroepingsrecht
Bij producten:
1. De Opdrachtgever kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De Ondernemer mag de Opdrachtgever vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de Opdrachtgever, of een vooraf door de Opdrachtgever aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
a. als de Opdrachtgever in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de Opdrachtgever, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De Ondernemer mag, mits hij de Opdrachtgever hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de Opdrachtgever, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de Opdrachtgever, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:
3. De Opdrachtgever kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De Ondernemer mag de Opdrachtgever vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:
5. Indien de Ondernemer de Opdrachtgever de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
6. Indien de Ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de Opdrachtgever heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de Opdrachtgever die informatie heeft ontvangen.

Artikel 8 – Verplichtingen van de Opdrachtgever tijdens de bedenktijd
1. Tijdens de bedenktijd zal de Opdrachtgever zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Opdrachtgever het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
2. De Opdrachtgever is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
3. De Opdrachtgever is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de Ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 9 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de Opdrachtgever en kosten daarvan
1. Als de Opdrachtgever gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de Ondernemer.
2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de Opdrachtgever het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de Ondernemer. Dit hoeft niet als de Ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De Opdrachtgever heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
3. De Opdrachtgever zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de Ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Opdrachtgever.
5. De Opdrachtgever draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de Ondernemer niet heeft gemeld dat de Opdrachtgever deze kosten moet dragen of als de Ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de Opdrachtgever de kosten voor terugzending niet te dragen.
6. Indien de Opdrachtgever herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de Opdrachtgever de Ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de Ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
7. De Opdrachtgever draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
a. de Ondernemer de Opdrachtgever de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
b. de Opdrachtgever niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
8. De Opdrachtgever draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
a. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
b. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
c. de Ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de Opdrachtgever te bevestigen.
9. Als de Opdrachtgever gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 10 – Verplichtingen van de Ondernemer bij herroeping
1. Als de Ondernemer de melding van herroeping door de Opdrachtgever op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
2. De Ondernemer vergoedt alle betalingen van de Opdrachtgever, inclusief eventuele leveringskosten door de Ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de Opdrachtgever hem de herroeping meldt. Tenzij de Ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de Opdrachtgever aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
3. De Ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Opdrachtgever heeft gebruikt, tenzij de Opdrachtgever instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Opdrachtgever.
4. Als de Opdrachtgever heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de Ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 11 – Uitsluiting herroepingsrecht
De Ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de Ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de Ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de Ondernemer worden aangeboden aan de Opdrachtgever die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Opdrachtgever; en
b. de Opdrachtgever heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de Ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
4. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
5. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
6. Volgens specificaties van de Opdrachtgever vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Opdrachtgever, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
7. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
8. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
9. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
10. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de Ondernemer geen invloed heeft;
11. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
12. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
13. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Opdrachtgever; en
b. de Opdrachtgever heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 12 – De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de Ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de Ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de Ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de Opdrachtgever de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 13 – Nakoming overeenkomst en extra garantie
1. De Ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. Een door de Ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de Opdrachtgever op grond van de overeenkomst tegenover de Ondernemer kan doen gelden indien de Ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de Ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de Opdrachtgever bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 14 – Levering en uitvoering
1. De Ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Opdrachtgever aan de Ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
3. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Ondernemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Ondernemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Ondernemer zijn verstrekt, heeft Ondernemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
4. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Ondernemer ter beschikking heeft gesteld. Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Ondernemer is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
5. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 5 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de Ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen.
6. Als voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Ondernemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Ondernemer dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de Ondernemer tot het moment van bezorging aan de Opdrachtgever of een vooraf aangewezen en aan de Ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 15 – Reclamering
1. Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij Opdrachtgever opdracht gegeven heeft.
2. De Opdrachtgever zal binnen acht dagen na levering nagaan of het geleverde voldoet aan de overeenkomst. Dit betreft in ieder geval: aantal, opmaak, kleurstelling en andere uiterlijk waarneembare aspecten. Reclame van de Opdrachtgever dient per aangetekende brief aan Ondernemer te worden doorgegeven binnen de gestelde termijn.
3. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
4. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Opdrachtgever daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.
5. Na verloop van de zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie- en verzendkosten, aan de Opdrachtgever in rekening gebracht worden.
6. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Opdrachtgever en de door Opdrachtgever bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.
7. Na een periode van drie maanden hebben de Opdrachtgever –en eventuele derden- niet meer het recht om te reclameren.

Artikel 16 – Opmaak specificaties en verantwoordelijkheid
1. Een toezending van een bestand dat niet volgens de aanleverspecificaties hoeft Ondernemer niet te aanvaarden. Fouten, afwijkingen of storingen die zich voordoen bij het (elektronisch) opsturen van de opmaak, zijn uitsluitend het risico van de Opdrachtgever. Ondernemer heeft daarvoor geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid.
2. Opdrachtgever kan op schriftelijk verzoek bij Ondernemer zonder kosten een voorbeeldexemplaar opvragen.
3. De Opdrachtgever houdt rekening met het feit dat kleuren – van drukwerkproducten en opmaakbestanden in zekere mate zullen afwijken van de kleur van het drukwerk na productie. Een dergelijke afwijking geeft de klant geen aanspraak wegens tekortkoming. Een objectief bepaalde standaardkleur geldt alleen als dat is vastgelegd in de opdrachtbevestiging.
4. Afwijkingen tot 5% in formaat zijn toegestaan en geven de klant geen aanspraak wegens tekortkoming.

Artikel 17 – Annulering
1. Wil de Opdrachtgever de met Ondernemer gesloten overeenkomst annuleren, dan dient hij Ondernemer een schriftelijk bericht van annulering te sturen. De annulering heeft pas effect, nadat het annuleringsbericht door Ondernemer schriftelijk is bevestigd. De Opdrachtgever kan niet meer annuleren nadat Ondernemer aan de Opdrachtgever heeft laten weten dat de producten in druk zijn.
2. Na annulering kan de Ondernemer bij de Opdrachtgever altijd een bedrag wegens gemaakte kosten in rekening brengen.

Artikel 18 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Opzegging:
1. De Opdrachtgever kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. De Opdrachtgever kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
3. De Opdrachtgever kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
– te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
– tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
– altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de Ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
Verlenging:
4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de Opdrachtgever deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de Opdrachtgever te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
7. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.
Duur:
8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de Opdrachtgever na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 19 – Betaling
1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de Opdrachtgever verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de Opdrachtgever de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2. In geval de Opdrachtgever een bestelling plaatst via https://www.digitalesticker.nl/winkelmand/ zonder offerte aanvraag, dient onmiddellijk na plaatsing van de bestelling betaald te worden.
3. De Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de Ondernemer te melden. Gevolgen van onjuistheden komen nimmer voor rekening van Ondernemer.
4. Wanneer Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn betalingsverplichting is Opdrachtgever in gebreke zonder dat daartoe enige nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist. Opdrachtgever is over het door Opdrachtgever aan Ondernemer verschuldigde bedrag vanaf de datum waarop Opdrachtgever in gebreke is maandelijks de wettelijke handelsrente (art. 6:119 a BW) verschuldigd. Bovendien worden alle overige ten name van Opdrachtgever bij Ondernemer openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar.
5. Opdrachtgever is nimmer bevoegd zijn betalingsverplichtingen tegenover Ondernemer op te schorten. Opdrachtgever is voorts niet bevoegd de overeenkomst met Ondernemer te ontbinden indien Opdrachtgever in verzuim is.
6. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en zijn alle vorderingen van Ondernemer op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar en heeft Ondernemer het recht de uitvoering van overeenkomsten op te schorten.
7. Zodra de Opdrachtgever in verzuim is, is hij een rente verschuldigd van 1,5% per maand, of gedeelte daarvan. Alle kosten van Ondernemer ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte komen vanaf dat moment voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is (Wet Incasso Kosten)
8. Onder deze gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten worden tevens begrepen de incasso-, bureau- en afwikkelingskosten van procureurs deurwaarders en schade-experts. Indien wij moeten overgaan tot faillissementsaanvraag van Opdrachtgever is deze buiten het factuurbedrag, rente, gerechtelijk en buitengerechtelijke incassokosten, eveneens de kosten van de faillissementsaanvraag verschuldigd.
9. Als Ondernemer in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 20 – Ontbinding
1. Indien de Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, welke voor hem uit enige op grond van deze voorwaarden met Ondernemer gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede ingeval van schorsing van betalingen, van aanvraag of verlening van surséance van betaling, tot faillietverklaring of liquidatie van de zaken van de Opdrachtgever, of van diens overlijden, of indien Opdrachtgever door beslaglegging of anderszins de beschikking over zijn vermogen verliest, is Ondernemer gerechtigd de overeenkomst of gedeelten daarvan, die nog moeten worden uitgevoerd, zonder ingebrekestelling en zonder dat enige rechterlijke tussenkomst is vereist, te ontbinden, onverminderd zijn recht op vergoeding van eventueel verlies, winstderving en andere schade, die door een en ander mocht ontstaan.
2. In de gevallen, genoemd in lid 1, is iedere vordering, welke Ondernemer ten laste van de Opdrachtgever heeft, direct opeisbaar.

Artikel 21 – Aansprakelijkheid
1. Ondernemer is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die Opdrachtgever lijdt door tekortkomingen van Ondernemer en/of diens (niet-) ondergeschikte hulppersonen bij de uitvoering van enige tussen partijen gesloten overeenkomst, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van de Ondernemer. In geen geval is Ondernemer aansprakelijk voor schade indien deze is ontstaan als gevolg van door de klant aan de Ondernemer opgedragen handeling.
2. Indien en voor zover Ondernemer uit welke hoofde dan ook toch schadeplichtig is jegens Opdrachtgever is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de voor de betreffende overeenkomst bedongen vergoeding (exclusief BTW) welke reeds door Opdrachtgever is voldaan.
3. Opdrachtgever is gehouden Ondernemer te allen tijde schadeloos te houden en te vrijwaren voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst tussen Ondernemer en Opdrachtgever, behoudens voor zover deze aanspraken het gevolg zijn van opzet of grove schuld van Ondernemer.
4. Een aanspraak op schadevergoeding dient uiterlijk binnen één maand nadat Opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken bij Ondernemer schriftelijk te zijn ontvangen bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.
5. Ondernemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Ondernemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Ondernemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
7. Ondernemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
8. Alle mogelijke aansprakelijkheid vervalt na minimaal 1 jaar voor de Opdrachtgever.

Artikel 22 – Eigendomsvoorbehoud
1. Ondernemer blijft eigenaar van geleverd drukwerk totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen jegens Ondernemer heeft voldaan die voortvloeien uit de betreffende levering van drukwerk of uit overeenkomstige transacties die partijen met elkaar hebben gedaan en zullen doen. De Opdrachtgever kan het drukwerk, waarvan de eigendom door Ondernemer wordt voorbehouden, gebruiken in de normale uitoefening van zijn bedrijf. De Opdrachtgever is niet bevoegd om deze zaken te vervreemden of daarop een recht van zekerheid te vestigen ten behoeve van derden.

Artikel 23 – Klachtenregeling
1. De Ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de Opdrachtgever de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Ondernemer.
3. Klachten als bedoeld in deze klachtenregeling schorten de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever aan Ondernemer nimmer op.
4. Bij de Ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Opdrachtgever een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
5. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
6. Indien sprake is van een gebrek en Opdrachtgever stelt Ondernemer hiervan tijdig in kennis dan draagt Ondernemer zorg voor het herstellen van dit gebrek, dan wel vervanging of het opnieuw uitvoeren van de overeenkomst.

Artikel 24 – Overmacht
1. Geen van de partijen is aansprakelijk voor de tekortkoming in de nakoming van enige verplichting van deze overeenkomst – met uitzondering van de betalingsverplichtingen – die het gevolg is van oorlog, oproer, staking, tekorten, rellen, onlusten, brand, overstroming, storm, explosies, natuurrampen, overheidsingrijpen, arbeidsomstandigheden, aardbeving, embargo, materiaalgebrek, terrorisme of cyber-terrorisme, of iedere andere omstandigheid waarop de tekortschietende partij in redelijkheid geen invloed kan of heeft kunnen uitoefenen. In geval van dergelijke omstandigheden is de tekortschietende Partij de hierdoor verhinderde, belemmerde of vertraagde prestaties vrijgesteld tot het moment dat de overmachtssituatie is geëindigd.

Artikel 25 – Geheimhouding en privacy
1. Ondernemer voldoet aan de verplichtingen die uit hoofde van de wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens op haar rusten. Ondernemer zal zorgdragen voor technische en organisatorische maatregelen om (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
2. Opdrachtgever staat ervoor in dat alle wettelijke voorschriften betreffende het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens, daaronder begrepen de voorschriften die bij of krachtens de actuele wet- en regelgeving zijn gegeven, stipt in acht worden genomen en dat alle voorgeschreven aanmeldingen zijn verricht en alle vereiste toestemmingen tot verwerking van persoonsgegevens zijn verkregen. Opdrachtgever zal Ondernemer alle terzake gevraagde informatie onverwijld schriftelijk verstrekken.

Artikel 26 – Geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Ondernemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
2. De rechter van het arrondissement van de rechtbank Gelderland is bij uitsluiting bevoegd om van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Ondernemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 27 – Auteursrechten en personalisering van het product
1. De Opdrachtgever garandeert de leverancier, dat door de nakoming van de overeenkomst en met name door de verveelvoudiging of het openbaar maken van de van de Opdrachtgever ontvangen zaken zoals kopij, zetsel modellen, tekeningen, fotografische opnamen, litho’s, films, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden etc. geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de Auteurswet 1912 of andere nationale, supranationale of internationale regelgeving op het gebied van het auteursrecht of het recht van de industriële eigendom dan wel het recht met betrekking tot de onrechtmatige daad. De Opdrachtgever vrijwaart de leverancier zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken die derden krachtens even bedoelde wet of regelgeving geldend kunnen maken.
2. Indien ten aanzien van de juistheid van de door derden gepretendeerde rechten als bedoeld in lid 1 van dit artikel gerede twijfel ontstaat of blijft bestaan, is de leverancier bevoegd maar niet gehouden de nakoming van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat de leverancier door de nakoming van de overeenkomst geen inbreuk op deze rechten maakt. Daarna zal de leverancier de order alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.
Digitalesticker kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kleurafwijkingen ten opzichte van afbeeldingen op websites en van beeldscherm, drukwerk of af andere uitingen.

3. De Ondernemer biedt op de website een middel aan (de ontwerpfase), waarmee de Opdrachtgever de aangeboden producten kan personaliseren met een eigen afbeelding en/of tekst. De Opdrachtgever kan ervoor kiezen een eigen afbeelding te uploaden naar de Ondernemer. Hiervoor wordt in de interface van de website een mogelijkheid toe geboden.

4. De Ondernemer zal met de grootste zorgvuldigheid ernaar streven het gevraagde product met diens door de Opdrachtgever in de ontwerpfase gespecificeerde unieke eigenschappen te vervaardigen, tenzij op schriftelijke wijze anders is overeengekomen.
5. Afwijkingen tussen het daadwerkelijke product bij levering en de verwachtingen die de Opdrachtgever heeft bij de conceptie van het product in de ontwerpfase kunnen altijd voorkomen. Het geleverde product zal dus binnen redelijke eisen gelijken op de afbeeldingen en beschrijvingen van het product. Deze afwijkingen kunnen ontstaan door, maar zijn niet beperkt tot het volgende:
a) Ondernemer kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kleurafwijkingen ten opzichte van afbeeldingen op websites en van beeldscherm, drukwerk of andere uitingen.
b) de technische specificaties van de door de Opdrachtgever geüploade afbeelding. De positie en grootte van de daadwerkelijke bedrukking op een kledingstuk kan iets wat afwijken van hoe de bedrukking op de site wordt weergegeven. Ondernemer kan hier niet verantwoordelijk voor worden gesteld.
c) de beperkingen die de Ondernemer heeft met betrekking tot precisie van afmeting en kleur die voortkomen uit de toleranties van de apparatuur waarmee hij werkt.
d) de variaties in de materialen waarmee de Ondernemer zijn producten vervaardigd die ontstaan zijn bij diens leverancier.
e) het handwerk dat een noodzakelijk onderdeel vormt van het vervaardigingsproces.
6. De Opdrachtgever draagt zelf verantwoordelijkheid voor de personaliseren van het product tijdens de ontwerpfase. Aan gebreken in het geleverde product die het gevolg zijn van de door de Opdrachtgever gespecificeerde personaliseren van het product, kunnen door de Opdrachtgever geen rechten ontleend worden.
7. De Opdrachtgever wordt geacht zeer zorgvuldig om te gaan met de tekstuele en/of visuele inhoud welke hij gebruikt om het product te personaliseren. De Opdrachtgever zal geen inhoud aanbieden die in strijd is met de Nederlandse wetgeving.
8. De Ondernemer behoudt zich het recht voor bestellingen te weigeren die onuitvoerbaar zijn door verkeerd gebruik van de website.
9. De Ondernemer behoudt zich het recht voor het ontwerp van een besteld product naar eigen inzicht aan te passen, indien dit nodig is om de uitvoerbaarheid van de bestelling te optimaliseren.
10. Geringe afwijkingen in kwaliteit en gramgewicht van het papier zijn toegestaan. Als maatstaf gelden de tolerantienormen volgens de algemene verkoopvoorwaarden van de Vereniging van Papiergroothandelaren.

Versie april 2019